Lærervejledning

Lærervejledning

Kære lærer
Formålet med dette projekt er, at øge kendskabet til rigsfællesskabet, med et særligt fokus på Færøerne. Materialet lægger op til, at eleverne forholder sig til rigsfællesskabet og reflekterer over muligheder og udfordringerne det giver at være i et rigsfællesskab. Det er to unge drenge, Asger og Anton, der stiller de spørgsmål, som de tænker er relevante, og som de har fået med fra deres 8. klasse i Danmark.

Didaktiske overvejelser
Undersøg evt. hvad eleverne i din klasse ved om Færøerne inden I går i gang. I kan fx bruge denne Kahoot:
https://create.kahoot.it/k/d9715ede-ec32-470e-8673-f9187ee7f948
Som det tydeligt fremgår af den første film Rigsfællesskabet – Færøerne, er kendskabet til Færøerne begrænset. Intentionen er ikke, at eleverne skal arbejde med en masse fakta om Færøerne, men derimod, at eleverne forholder sig til de undersøgelser og svar, som Asger og Anton har fundet frem til, i deres tur rundt på Færøerne, og selv stiller nye spørgsmål.
Opgaverne er præsenteret i elevmaterialet, så i denne guide præsenteres hvilke Fælles Mål opgaverne understøtter, ideer til faglige problemstillinger og inspiration til det videre arbejde. De fleste opgaver lægger op til at eleverne selv reflekterer, undersøger og producerer viden ud fra det, de bliver præsenteret for. Som oftest vil opgaverne bedste løses i grupper, så eleverne sammen kan reflektere over spørgsmålene. Der er et afsnit, med inspiration til undervisningsdifferentiering generelt i forhold til materialet og opgaverne. Det er ikke meningen, at eleverne skal arbejde med alle opgaver eller se alle film, men at du som lærer vælger det ud, som understøtter din undervisning og elevernes læring.

De fem film:
1: Rigsfællesskabet – Færøerne
Hvad ved danske elever om Færøerne og rigsfællesskabet, og hvad kunne vi tænke os at undersøge nærmere? Asger og Anton bliver klædt på til deres tur til Færøerne.

2: Færøsk Identitet, Historie og Kultur

Hvem er færinger, og findes der en særlig færøsk identitet? Vi kommer med til landskamp, koncert med Teitur, præsenteres for den særlige færøske mad, naturens betydning og det færøske sprog.

3: Erindringsfællesskaber – Hvordan ligner vi hinanden og hvordan er vi forskellige?
Asger og Anton besøger en 8. klasse på Færøerne, der fortæller om deres holdning til rigsfællesskabet. De snakker med to unge piger om deres fritid, og måden de er sammen på og brugen af sociale medier. Vi er med til fåreslagtning og får indblik i den færøske madkultur.

4: Hvordan er vi bundet sammen praktisk og økonomisk?
Hvordan er levevilkårene på Færøerne, hvad betyder bloktilskuddet for den færøske økonomi og rigsfællesskabet. Et besøg i parlamentet og en snak med en politiker sætter spot på det. Asger og Anton besøger en familie, der har svært ved at få råd til mad, og de snakker med den rigeste mand på Færøerne om hans ansvar for landet og økonomien.

5: Valget – Rigsfællesskab eller ej?

Hvad tænker eleverne i grundskolen, de unge, politikerne, musikeren og mange andre om Færøernes løsrivelse fra rigsfællesskabet. Og hvilken konsekvens vil det evt. have? Hvem mener hvad og hvorfor? Hvilken holdning har den danske statsminister og hvilken betydning har det for ham selv, som gift med en færøsk kvinde, og deres tre børn, der er halvt færøske?

Jeg håber, I vil inddrage Facebook og Instagram i det omfang, det giver mening, så eleverne på tværs af landet og gerne Nordatlanten kan udveksle viden, erfaringer og spørgsmål.

God fornøjelse med arbejdet – Astrid Danielsen

Bemærk: Ønsker du opgaverne til filmene sorteret efter fag finder du dem her: Opgaver efter fag

Kildearbejde generelt

De fem film er i sig selv kilder til forståelse af Færøerne og relationen til rigsfællesskabet. Det er vigtigt at italesætte for eleverne, da flere af opgaverne udspringer af filmenes indhold og deltagerne i filmenes holdninger.
Elevmaterialet indeholder flere typer af kilder, statistik, billeder, artikler, interviews m.v. og kender eleverne ikke til kildetyperne, kan det være en fordel at snakke om dem inden
➢ hvordan stiller jeg de rigtige spørgsmål til kilderne?
➢ hvad kan kilderne fortælle noget om?
➢ hvad kan kilderne ikke fortælle noget om?
➢ er der en tendens i kilden?
➢ hvem er afsender / modtager?
➢ Kan vi stole på afsenderen?

Samfundsfag:

Materialet understøtter fagets formål på flere planer. Opgaverne lægger op til, at eleverne reflekterer over det færøske samfund og forholder sig til deres eget, og en bevidstgørelse om, hvordan de er med til at påvirke det. Derfor lægges der i opgaverne flere gange op til, at eleverne arbejder med fremtidsperspektivet, og derigennem forståelsen af, at de er med til at skabe det samfund, de er en del af.

Fagformål
Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.
Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.
Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.

Kompetenceområdet Politik.
Målet: Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
Færdigheds- og vidensområder:
❏ Demokrati
❏ EU og Danmark
❏ International politik

Eksempler på problemstillinger, som kunne være udgangspunkt for arbejdet:
● Kan man tale om demokrati inden for rigsfællesskabet?
● Kan man have samme rettigheder som en EU borger, uden at være medlem af EU?
● Hvordan skal man agere internationalt, når man ikke er enige i Rigsfællesskabet?

Kompetenceområdet Økonomi.
Målet: Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien
Færdigheds- og vidensområder:
❏ Velfærdsstater
❏ Samfundsøkonomiske sammenhænge

Eksempler på problemstillinger, som kunne være udgangspunkt for arbejdet:
● Adskiller det færøske velfærdssamfund sig fra det danske?
● Hvilken betydning har bloktilskuddet fra Danmark for den færøske økonomi og velfærdssamfund?
● Betyder økonomi meget for beslutningen om selvstændighed eller ej for færinger?
Kompetenceområdet sociale og kulturelle forhold. Mål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Færdigheds- og vidensområder:
❏ Socialisering
❏ Kultur
❏ Social differentiering

Eksempler på problemstillinger, som kunne være udgangspunkt for arbejdet:
● Hvilken betydning har kulturelle forskelle i et rigsfællesskab?
● Hvad betyder kulturforskelle i mødet med andre fra rigsfællesskabet?
● Hvad spiller en rolle for at opleve sig som et folk?
● Hvordan spiller mad og sprog ind på danske og færingers selvforståelse?

Kompetenceområdet Samfundsfaglige metoder. Mål: Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder.
Færdigheds- og vidensområder:
❏ Undersøgelsesmetoder
❏ Formidling
❏ Informationssøgning
❏ Statistik

Eksempler på problemstillinger, som kunne være udgangspunkt for arbejdet:
● Hvordan kan vi stille de rigtige spørgsmål, så vi får belyst og forstår vores egen og andres kultur?
● Hvordan kan vi undersøge og formidle danskernes egen madkultur?
● Kan statistik understøtte vores forståelse af et samfunds opbygning?
● Hvordan kan vi søge svar på spørgsmål, som der er flere holdninger til, så vi selv kan tage stilling?

Historie:

Fagets formål er centralt for flere af opgaverne. Der arbejdes med forståelsen af historie i et fortids, nutid og fremtidsperspektiv, der understøtter elevernes forståelse af at være både historieskabte og skabende i eget liv, men perspektiverende til Danmarks historie og betydningen i rigsfællesskabet og den nutid, vi lever i.

Fagformål
Eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.

Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring.

Stk. 3. Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.

Kompetenceområdet Kronologi og sammenhæng.
Mål: Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Færdigheds- og vidensområder:
❏ Kronologi, brud og kontinuitet
❏ Det lokale, regionale og globale
Eksempler på problemstillinger, som kunne være udgangspunkt for arbejdet:
● Hvilken rolle spiller historiefortællingerne i argumentationen fra de færinger, vi møder i forhold til rigsfællesskab eller ej?
● Hvordan spiller det globale ind på de nutidsforståelser og fremtidsforventninger, som færinger skaber de historiske fortællinger ud fra?

Kompetenceområdet Kildearbejde. Mål: Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
Færdigheds- og vidensområder:
❏ Historiske problemstillinger og løsningsforslag
❏ Kildeanalyse
Eksempler på problemstillinger, som kunne være udgangspunkt for arbejdet:
● Hvordan kan vi stille spørgsmål, så vi forstår Danmarks kolonitid og sammenhæng med rigsfællesskabet i dag?
● Hvordan undersøger vi, hvordan fortiden spiller ind på nutidens færøske argumenter om løsrivelse eller ej fra rigsfællesskabet?
● Hvordan kan vi bruge de mange interviews som kilde til at belyse om Færøerne fortsat vil være med i rigsfællesskabet eller ej? ● Hvordan finder vi andre kilder, der kan belyse spørgsmålet om rigsfællesskabets fremtid?

Kompetenceområdet Historiebrug. Mål: Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
Færdigheds- og vidensområder:
❏ Historiske scenarier
❏ Konstruktion og historiske fortællinger
❏ Historisk bevidsthed
Eksempler på problemstillinger, som kunne være udgangspunkt for arbejdet:
● Hvordan kan vi konstruere en fortælling om Danmark til andre?
● Hvilke fortællinger om fortiden bruges til at forklare Færøernes nutid og fremtid?

Interkulturel kompetence

Hvorfor fokus på interkulturel kompetence? Vi lever i en globaliseret verden, hvor vi møder mennesker fra mange andre kulturer. Interkulturel kompetence handler om, at klæde eleverne på til at møde andre kulturer med respekt og nysgerrighed også selvom det man møder strider mod egne erfaringer og opfattelser. Som når Asger og Anton er med til fåreslagtning og møder en kultur, hvor alle er med til at producere den mad, som er helt essentiel for den færøske madkultur. Eller når Birita ikke kan forstå, hvordan man får nye venner, når man ikke lever i et lille samfund, hvor man fysisk mødes ofte.
Målpar i fagene:
Målpar, der sætter fokus på det globale perspektiv i undervisningen, er kortlagt af de internationale vejledere og kan ses på emu.dk. Her præsenteres målene for historie og samfundsfag. Forklaringen til kortlægningen, kan I læse her:
Kortlægningen er en fortolkning af forenklede Fælles Mål i forhold til et globalt perspektiv. De grønne målpar i fagene er direkte globale mål, mens de gule målpar betyder, at målparret i faget kan anvendes til at understøtte elevernes generelle læring i et forløb, fx faglig læsning og skrivning i fagene.

Samfundsfag: https://www.emu.dk/sites/default/files/Samfundsfag.pdf
Historie: https://www.emu.dk/sites/default/files/Historie%20-%20efter%209.%20klasse.pdf

eTwinning:
Har I som klasse fået lyst til kommunikere med andre elever og lærere, er eTwinning et godt sted at søge hen. eTwinning støtter samarbejde mellem over 40 lande i og omkring Europa ved at tilbyde en gratis online platform med faglige møde- og samarbejdsfora for undervisere og elever. Læs mere her: https://drive.google.com/file/d/0BxRlmql7iKGJZVc5U09MWkpZRnM/view

NordPlus
Har I lyst til at komme tættere på et andet nordisk land, eller et af de baltiske lande, så er NordPlus et godt sted at søge samarbejdsmuligheder. Læs mere på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/tilskud-til-udveksling-og-internationale-projekter/nordplus/nordplus-junior/nordplus-junior

Evaluering

Det er vigtigt, at understøtte elevernes arbejdsproces løbende gennem formativ feedback, der støtter eleverne i arbejdet med Færøerne.
Den sidste opgave til film 5 Hvad fremtiden bringer er tænkt som en afsluttende opgave, hvor eleverne sætter deres overvejelser i spil i forhold til arbejdet med Færøerne som en del af rigsfællesskabet. Hvad fremtiden bringer ved ingen af os, men eleverne har sikkert kvalificerede bud, ud fra det, de oplever i filmene og de tilhørende arbejdsopgaver.

Differentiering

Generelt er der mange opgaver til hvert tema, der er knyttet til de enkelte film. Det er ikke nødvendigt, at alle elever arbejder med alle opgaver, opgaverne kan evt. fordeles efter elevernes kompetencer.
Inddragelsen af digitale værktøjer er med til at understøtte elevernes deling af viden og refleksion, så alle bidrager til den fælles undervisning uanset fagligt niveau.
Der er i flere af øvelserne tænkt differentiering ind, så alle kan bidrage til opgaverne uanset deres faglige niveau. I dilemmaøvelsen og sorteringsøvelserne er der lagt op til, at alle elever uanset kendskab til Færøerne, kan byde ind med deres holdninger, der efterfølgende kvalificeres igennem gruppesamtalen.
Er der elever i klassen, der med fordel kan udfordres yderligere, er der i denne lærerguide links til forskellige ressourcer, der kan inddrages undervejs.

Links

Sociale medier:
● Facebooksiden: Færøerne – en del af rigsfællesskabet https://www.facebook.com/groups/511924665990204/
● Instagram: Rigsfællesskabet https://www.instagram.com/rigsfaellesskabet/?hl=da

Understøtter den globale og Interkulturelle kompetence i undervisningen:
https://www.emu.dk/modul/global-praksis

Færøerne historie:
● På danmarkshistorien.dk findes en kort tekst om Færøernes historie og henvisning til et udvalg af kilder: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/faeroeerne/
● På Wikipidia findes en lang artikel om Færøernes historie https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%A6r%C3%B8ernes_historie
● Det færøske hjemmestyre: http://www.stm.dk/_a_2565.html

Billedarkiver:
● 120 år gamle billeder fra det eksotiske Færøerne: https://www.dr.dk/nyheder/kultur/historie/billeder-120-aar-gamle-fotos-fra-eksotiske-faeroeerne-netop-offentliggjort

Film og udsendelser om Færøerne:
● Filmcentralen – klip fra Færøerne: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/privatoptagelser-fra-faeroerne
● Spillefilmen Barbara, der bygger på romanen af samme navn. Filmen kan streames fra mitcfu.dk
● DFI – film fra Færøerne i 60’erne https://www.dfi.dk/viden-om-film/filmdatabasen/film/foroyar-faeroerne

Debatartikler:
● Der flages med det forkerte færøske flag i Danmark: https://sermitsiaq.ag/forkerte-faeroeske-flag-forstyrrer-flagdag
● Om abort: https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/faeroeerne-ruster-sig-til-haard-debat-om-fri-abort
● Om handelsaftaler: https://www.altinget.dk/arktis/artikel/faeroesk-mfer-dansk-boykot-knaekker-troen-paa-rigsfaellesskabet

Se billeder fra Færøerne

Forside

Film

Opgaver

Lærervejledning

© 2019. Rigsfællesskabet

Materialet er realiseret
med støtte fra
Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Instagram